(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Đinh Thị Hoài Thanh (TPHCM), tại các bệnh viện công lập, việc mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên rất nhiều (vì nhiều chủng loại hàng hóa). Hàng năm, bệnh viện mất rất nhiều thời gian để tổ chức mua sắm.

Bà Thanh hỏi, bệnh viện có thể lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu nhiều hơn 1 năm được không (2 năm hoặc 3 năm)?

Theo bà Thanh, hiện nay, các gói thầu mua sắm tập trung thuốc vẫn cho phép mua sắm cho kế hoạch 3 năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Luật Đấu thầu, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên bao gồm:

- Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho công việc;

- Quyết định mua sắm được phê duyệt;

- Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt;

- Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);

- Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có).

Theo đó, việc lập kế hoạch lựa chọn phải tuân thủ quy định nêu trên.

Trường hợp xác định rõ nguồn vốn cho gói thầu thì việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể thực hiện đối với các gói thầu có thời gian thực hiện nhiều hơn 1 năm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lựa chọn nhà thầu , gói thầu , mua sắm thường xuyên , nguồn vốn