(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH hai thành viên có thành viên góp vốn là cá nhân người nước ngoài thay đổi quốc tịch sang quốc tịch khác thì doanh nghiệp gửi thông báo theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT (đã sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

Công ty Luật TNHH NTV (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống sau:

Công ty TNHH Việt Trung Đông là công ty TNHH hai thành viên có nhà đầu tư Việt Nam chiếm 50% vốn và ông Sadid - nhà đầu tư Jordan chiếm 50% vốn điều lệ. Nay ông Sadid thay đổi quốc tịch từ Jordan sang quốc tịch Dominica.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH NTV hỏi, cần phải làm thủ tục như thế nào để điều chỉnh lại quốc tịch của ông Sadid, có phải làm lại thủ tục theo Điều 24 Luật Đầu tư về việc góp vốn/mua cổ phần phần vốn góp hay không hay chỉ cần làm hồ sơ cập nhật lại quốc tịch?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có đầy đủ hồ sơ thông tin của Công ty TNHH Việt Trung Đông cũng như các dự án của Công ty này nên không đủ cơ sở để cho ý kiến hướng dẫn. Tuy nhiên Công ty Luật TNHH NTV có thể lưu ý:

- Việc đổi quốc tịch của cá nhân người nước ngoài thì thực hiện theo pháp luật của các nước có liên quan.

- Công ty TNHH hai thành viên có thành viên góp vốn là cá nhân người nước ngoài thay đổi quốc tịch thì phải bảo đảm các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Trong trường hợp dự án của Công ty TNHH Việt Trung Đông không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì việc cập nhật quốc tịch của cá nhân nhà đầu tư nước ngoài thực hiện tương tự như thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Khoản 1, Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Trường hợp Công ty TNHH hai thành viên có thành viên góp vốn là cá nhân người nước ngoài thay đổi quốc tịch sang quốc tịch khác thì doanh nghiệp gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II – 5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 (đã sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 11/3/2019) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh việc thay đổi quốc tịch đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Về thẩm quyền, theo Điểm d, Khoản 5, Điều 68 Luật Đầu tư 2014, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư là giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Theo đó, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương để được xem xét giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nhà đầu tư , quốc tịch , người nước ngoài