(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thanh Thủy công tác tại trường THCS, trúng tuyển viên chức từ tháng 12/2006, được phân công làm kế toán, được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán hệ số 0,1. Bà Thủy hỏi kế toán trường học có được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng không? Nếu được thì cơ quan nào ra quyết định bổ nhiệm?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Điều 4 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định, các đơn vị kế toán quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 2 của Thông tư này (trong đó có đơn vị sự nghiệp công lập) phải bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 20, bổ nhiệm phụ trách kế toán theo điểm a, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm: Theo Điểm c, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 04/2018/TT-BNV thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị.

Trả lời vấn đề bà Trần Thanh Thủy hỏi, theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 và Điều 10 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT về phân cấp quản lý thì, Trường THCS do Phòng Giáo dục và đào tạo quản lý. Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường THCS; Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THCS.

Căn cứ Điều 4 và Điểm c, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 04/2018/TT-BNV, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập là Trường THCS phải bổ nhiệm kế toán trưởng nếu có hai người làm kế toán trở lên. Trường hợp chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán. Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền bổ nhiệm, hoặc ủy quyền theo phân cấp bổ nhiệm Kế toán trưởng trường THCS.

Người được bổ nhiệm Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

Lut sư Trn Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn lut sư Hà Ni

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: kế toán trường học , kế toán trưởng