(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Minh Hùng có 60% vốn của công ty mẹ (công ty CP có 98% vốn Nhà nước). Công ty ông có dự án đầu tư xây dựng công trình văn phòng cho thuê, sử dụng vốn của công ty và vốn vay ngân hàng.

Ông Hùng hỏi, công ty có được thành lập ban quản lý dự án (QLDA) để QLDA này không? Các gói thầu thuộc dự án này có phải áp dụng Luật Đấu thầu?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Do đó, công ty như nêu trên không phải là doanh nghiệp Nhà nước, nên việc lựa chọn hình thức QLDA nào (thành lập ban QLDA hoặc thuê tư vấn QLDA) là do công ty quyết định.

Theo quy định của Luật Đấu thầu, những dự án có vốn góp của Nhà nước từ 30% trở lên thì chịu sự điều chỉnh của Luật này. Do vậy, các gói thầu thuộc dự án do công ty đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , doanh nghiệp Nhà nước , chủ đầu tư