(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Liyama Seiki Việt Nam có lao động là người nước ngoài, thuộc đối tượng cá nhân cư trú theo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Hàng tháng lao động này có thu nhập từ công ty mẹ ở nước ngoài và công ty con ở Việt Nam.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, lao động người nước ngoài nêu trên có thuộc đối tượng tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính; Tiết b.3, Điểm b, Khoản 1, Điều 25; Điểm a, d, đ, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do công ty mẹ tại nước ngoài chi trả thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế đối với phần thu nhập nêu trên.

Đối với phần thu nhập nhận được từ công ty tại Việt Nam, công ty tại Việt Nam tạm khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần.

Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân , tiền lương , tiền công , quyết toán thuế