(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH KBL Việt Nam có dự định chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động phân phối hàng hóa (các sản phẩm, thiết bị văn phòng cho các tổ chức kinh tế như máy in, máy chiếu…) và kinh doanh dịch vụ nhà hàng.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, hoạt động phân phối hàng hóa của công ty có phải xin giấy phép kinh doanh không? Hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng có bán kèm các sản phẩm hàng hóa như nước ngọt, đồ ăn nhanh… có thuộc trường hợp phải xin giấy phép kinh doanh không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 và Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ, Công ty TNHH KBL Việt Nam được quyền thực hiện hoạt động phân phối bán buôn hàng hoá cho các tổ chức khác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi đăng ký thực hiện hoạt động này tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng, Công ty phải thực hỉện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ, theo quy định tại Khoản 7, Điều 3 và Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Việc bán đồ uống (bia, nước ngọt) kèm theo dịch vụ nấu nướng và phục vụ thức ăn của nhà hàng là việc thực hiện dịch vụ có mã CPC 642. Theo quy định của Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, đến nay, hạn chế tiếp cận thị trường đối với dịch vụ có mã CPC 642 đã hết. Do vậy, Công ty được thực hiện dịch vụ này sau khi đăng ký tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ này theo quy định pháp luật (về vệ sinh an toàn thực phẩm, về kinh doanh bia... nếu có).

Việc bán đồ uống theo phương thức trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 09/2018/ND-CP, do vậy Công ty TNHH KBL Việt Nam không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giấy phép kinh doanh , đâì tư nước ngoài , dịch vụ nhà hàng , đồ ăn nhanh