(Chinhphu.vn) - Trường hợp người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hết hạn sau ngày 1/11/2013, nếu tiếp tục làm việc tại cùng vị trí công việc cho cùng người sử dụng lao động thì đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép lao động theo quy định.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Linh (TP. Hồ Chí Minh), căn cứ Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013, những trường hợp người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động theo Nghị định 34/2008/NĐ-CP và Nghị định 46/2011/NĐ-CP mà đã hết hạn giấy phép lao động sẽ không được gia hạn như trước.

Những trường hợp này phải làm hồ sơ để xin được cấp giấy phép lao động mới. Ông Linh cho rằng, quy định này đang gây khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động nước ngoài nên đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

Về vấn đề này, Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 8/7/2014 tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014 đã thống nhất điều chỉnh điều kiện đối với lao động là người nước ngoài là chuyên gia và lao động kỹ thuật vào làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật nếu đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn đào tạo hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

Do đó, người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP mà các giấy phép lao động này hết hạn sau ngày 1/11/2013, nếu tiếp tục làm việc tại cùng vị trí công việc cho cùng người sử dụng lao động thì đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Mục 4 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chinhphu.vn