(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Tiến Cường (Hà Nội) làm việc tại ban quản lý dự án kiêm nhiệm được thành lập từ năm 2008, chủ đầu tư là tập đoàn Nhà nước (vốn Nhà nước ngoài ngân sách). Ngoài việc chuyên môn, đơn vị của ông phải quản lý thêm một số dự án đặc thù.

Đơn vị của ông thực hiện tính phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án. Về vấn đề này, ông Cường đã tham khảo Thông tư số 05/2014/TT-BTC, tuy nhiên, Thông tư này chỉ quy định đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ nên việc vận dụng Điều 10 nội dung dự toán chi của Thông tư đang gây tranh cãi.

Ông Cường muốn biết, có quy định nào khác về việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án cho ban quản lý dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách không? Trường hợp chủ đầu tư nêu trên áp dụng Thông tư số 05/2014/TT-BTC đối với các dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách thì có trái với quy định không? Nếu được thì có nhất thiết phải ban hành quy định áp dụng riêng không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, không có quy định khác về việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án cho Ban quản lý dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách, Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ quy định đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Ban quản lý dự án như ông Cường nêu trên trực thuộc Tập đoàn Nhà nước và quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách nên không thuộc phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 05/2014/TT-BTC; việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án thực hiện theo chế độ tài chính của doanh nghiệp Nhà nước, chủ đầu tư có thể vận dụng theo quy định của Thông tư này để quản lý chi phí quản lý dự án.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Quản lý dự án , phụ cấp , kiêm nhiệm