(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ (tỉnh Vĩnh Long) hỏi: Trường hợp nhà thầu khi mua hồ sơ mời thầu nhận thấy cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu (liên danh) thì có cần phải thông báo tới bên mời thầu trước bằng văn bản hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Đối với đấu thầu rộng rãi, pháp luật về đấu thầu hiện hành không có quy định nhà thầu phải thông báo bằng văn bản đến bên mời thầu về việc thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu.

Đối với đấu thầu hạn chế, sau khi chủ đầu tư phê duyệt danh sách ngắn, việc thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu của nhà thầu có tên trong danh sách ngắn phải do chủ đầu tư xem xét, quyết định. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu (khoản 3, Điều 22 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: đấu thầu , hồ sơ