(Chinhphu.vn) – Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ yêu cầu.

Cơ quan ông Trịnh Ngọc Tân (Cà Mau) thực hiện chỉ định thầu gói thầu xây lắp di dời hệ thống điện. Trong hồ sơ yêu cầu quy định hiệu lực của hồ sơ đề xuất là 60 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 25/9/2017.

Tuy nhiên, nhà thầu đã làm xong hồ sơ đề xuất sớm và gửi lại trong đó đơn đề xuất của nhà thầu ghi hồ sơ đề xuất có hiệu lực là 70 ngày kể từ ngày 20/9/2017 (hiệu lực của hồ sơ đề xuất sớm hơn 5 ngày so với yêu cầu của hồ sơ yêu cầu). Ông Tân hỏi, hồ sơ đề xuất của nhà thầu có hợp lệ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 1.2, Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu ban hành kèm Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ đề xuất hợp lệ phải có hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Đối với trường hợp của ông Tân, nếu hồ sơ yêu cầu quy định hồ sơ đề xuất phải có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày 25/9/2017 thì hồ sơ đề xuất có hiệu lực 70 ngày kể từ ngày 20/9/2017 được coi là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Ngoài ra, theo Điểm a, Khoản 3, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với chỉ định thầu, trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

Chinhphu.vn