(Chinhphu.vn) Trường hợp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó chưa có nội dung công việc tư vấn quản lý dự án thì chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phần công việc này trình người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Dương Ngọc Hoàng (tỉnh Hà Tĩnh) hỏi: Công ty Hoàng Hải Nam, tại thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chỉ tham gia quản lý dự án từ giai đoạn thực hiện dự án thì giá trị hợp đồng tư vấn quản lý dự án có được lấy bằng chi phí quản lý dự án được phê duyệt không? Gói thầu tư vấn quản lý dự án không có trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư có được ký hợp đồng để thực hiện quản lý không hay phải trình phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu cho gói thầu quản lý dự án?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Trường hợp dự án nêu trong câu hỏi của ông Dương Ngọc Hoàng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu vì việc lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án phải được hình thành gói thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó chưa có nội dung công việc tư vấn quản lý dự án thì chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phần công việc này trình người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Liên quan đến giá hợp đồng, giá hợp đồng được xác định trên cơ sở giá trúng thầu của nhà thầu tương ứng với phạm vi công việc gói thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , tư vấn , kế hoạch đấu thầu