(Chinhphu.vn) – Trường hợp không có quy định về định mức lương chuyên gia thì việc xác định chi phí lương chuyên gia căn cứ thống kê kinh nghiệm đối với các chi phí đã chi trả cho chuyên gia tại các dự án tương tự đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định hoặc trong tổng mức đầu tư

Ông Lê Hoàng Lâm (Bạc Liêu) tham khảo Điều 7, 8 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thấy có chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư (các chi phí này do cơ quan có thẩm quyền thu khi thẩm định); tuy nhiên ông chưa thấy có quy định hướng dẫn việc sử dụng các chi phí trên.

Ông Lâm đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 5, Điều 7 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, “Chi phí quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này áp dụng đối với trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu trực tiếp thực hiện.

Đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc nêu tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, định mức lương theo quy định và các yếu tố khác.

Trường hợp không có quy định về định mức lương chuyên gia thì việc xác định chi phí lương chuyên gia căn cứ thống kê kinh nghiệm đối với các chi phí đã chi trả cho chuyên gia tại các dự án tương tự đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định hoặc trong tổng mức đầu tư”.

Theo đó, việc sử dụng các chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Việc sử dụng các chi phí này thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , tư vấn , chuyên gia